دیزل ژنراتور کامینز پاور
دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 2250 KVA مدل C2250D5

مدل دیزل ژنراتور کوپلهC2250D5مدل ژنراتورADS-335برند ژنراتورStamfordمدل موتورQSK60-G4برند موتورکامینز دانلود کاتالوگ میزان مصرف سوختاضطراری ( bhp | kW | kVA )پرایم ( bhp | kW | kVA )دائم ( bhp | kW | kVA... (ادامه)

دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 2063 KVA مدل C2000D5

مدل دیزل ژنراتور کوپلهC2000D5مدل ژنراتورP7Fبرند ژنراتورStamfordمدل موتورQSK60 G3برند موتورکامینز دانلود کاتالوگ میزان مصرف سوختاضطراری ( bhp | kW | kVA )پرایم ( bhp | kW | kVA )دائم ( bhp | kW | kVA... (ادامه)

دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 1675 KVA مدل C1675D5

مدل دیزل ژنراتور کوپلهC1675D5برند ژنراتورStamfordمدل موتورKTA50G8برند موتورCummins دانلود کاتالوگ میزان مصرف سوختاضطراری ( bhp | kW | kVA )پرایم ( bhp | kW | kVA )دائم ( bhp | k... (ادامه)

دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 1400 KVA مدل C1400D5

مدل دیزل ژنراتور کوپلهC1400D5برند ژنراتورStamfordمدل موتورKTA50G3برند موتورکامینز دانلود کاتالوگ میزان مصرف سوختاضطراری ( bhp | kW | kVA )پرایم ( bhp | kW | kVA )دائم ( bhp | kW | kV... (ادامه)

دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 1250 KVA مدل C1250D5

مدل دیزل ژنراتور کوپلهC1250D5برند ژنراتوراستمفورد / لروی سامرمدل موتورKT38G9برند موتورکامینز دانلود کاتالوگ میزان مصرف سوختاضطراری ( bhp | kW | kVA )پرایم ( bhp | kW | kVA )دائم ( bhp | kW | kVA )میزا... (ادامه)

دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 1110 KVA مدل C1100D5

مدل دیزل ژنراتور کوپلهC1100 D5مدل ژنراتورHC6Kبرند ژنراتورStamfordمدل موتورQST30 G4برند موتورکامینز دانلود کاتالوگ میزان مصرف سوختاضطراری ( bhp | kW | kVA )پرایم ( bhp | kW | kVA )دائم ( bhp | kW | kVA... (ادامه)

دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 1110 KVA مدل 888DFHD

مدل دیزل ژنراتور کوپله888DFHDمدل ژنراتورHC6Kبرند ژنراتورStamfordمدل موتورQST30G4برند موتورکامینز دانلود کاتالوگ میزان مصرف سوختاضطراری ( bhp | kW | kVA )پرایم ( bhp | kW | kVA )دائم ( bhp | kW | kVA... (ادامه)

دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 900 KVA مدل C900D5

مدل دیزل ژنراتور کوپلهC900D5مدل ژنراتورHC6Hبرند ژنراتورStamfordمدل موتورQSK23 G3برند موتورکامینز دانلود کاتالوگ میزان مصرف سوختاضطراری ( bhp | kW | kVA )پرایم ( bhp | kW | kVA )دائم ( bhp | kW | kVA... (ادامه)

دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 825 KVA مدل C825D5E

مدل دیزل ژنراتور کوپلهC825D5Eمدل ژنراتورHC6Gبرند ژنراتورStamfordمدل موتورKTA38-G7برند موتورکامینز دانلود کاتالوگ میزان مصرف سوختاضطراری ( bhp | kW | kVA )پرایم ( bhp | kW | kVA )دائم ( bhp | kW | kVA... (ادامه)

دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 706 KVA مدل C700D5

مدل دیزل ژنراتور کوپلهC700D5مدل ژنراتورHCI544 Fبرند ژنراتورStamfordمدل موتورVTA28-G5برند موتورکامینز دانلود کاتالوگ میزان مصرف سوختاضطراری ( bhp | kW | kVA )پرایم ( bhp | kW | kVA )دائم ( bhp | kW | kVA... (ادامه)

دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 550 KVA مدل C550D5

مدل دیزل ژنراتور کوپلهC550D5مدل ژنراتورHC5Eبرند ژنراتورStamfordمدل موتورQSX15 G8برند موتورکامینز دانلود کاتالوگ میزان مصرف سوختاضطراری ( bhp | kW | kVA )پرایم ( bhp | kW | kVA )دائم ( bhp | kW | kVA... (ادامه)

دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 450 KVA مدل C440D5

مدل دیزل ژنراتور کوپلهC440D5مدل ژنراتورHC4Dبرند ژنراتورStamfordمدل موتورNTA855G7برند موتورکامینز دانلود کاتالوگ میزان مصرف سوختاضطراری ( bhp | kW | kVA )پرایم ( bhp | kW | kVA )دائم ( bhp | kW | kVA... (ادامه)