دیزل ژنراتور کامینز پاور
دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 2250 KVA مدل C2250D5

مدل دیزل ژنراتور کوپله C2250D5 مدل ژنراتور ADS-335 برند ژنراتور Stamford مدل موتور QSK60-G4 برند موتور کامینز دانلود کاتالوگ میزان مصرف سوخت اضطراری ( bhp | kW | kVA ) پرایم ( bhp | kW | kVA ) دائم ( bhp | kW | kVA ) میزان توان 1800|2250| 1600|2000| | میزان بار 255075100110 255075100110 […]

دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 2063 KVA مدل C2000D5

مدل دیزل ژنراتور کوپله C2000D5 مدل ژنراتور P7F برند ژنراتور Stamford مدل موتور QSK60 G3 برند موتور کامینز دانلود کاتالوگ میزان مصرف سوخت اضطراری ( bhp | kW | kVA ) پرایم ( bhp | kW | kVA ) دائم ( bhp | kW | kVA ) میزان توان 1650|2063| 1500|1875| | میزان بار 255075100110 […]

دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 1675 KVA مدل C1675D5

مدل دیزل ژنراتور کوپله C1675D5 برند ژنراتور Stamford مدل موتور KTA50G8 برند موتور Cummins دانلود کاتالوگ میزان مصرف سوخت اضطراری ( bhp | kW | kVA ) پرایم ( bhp | kW | kVA ) دائم ( bhp | kW | kVA ) میزان توان 1340|1675| 1120|1400| | میزان بار 255075100110 255075100110 255075100110 میزان مصرف […]

دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 1400 KVA مدل C1400D5

مدل دیزل ژنراتور کوپله C1400D5 برند ژنراتور Stamford مدل موتور KTA50G3 برند موتور کامینز دانلود کاتالوگ میزان مصرف سوخت اضطراری ( bhp | kW | kVA ) پرایم ( bhp | kW | kVA ) دائم ( bhp | kW | kVA ) میزان توان 1120|1400| 1000|1250| | میزان بار 255075100110 255075100110 255075100110 میزان مصرف […]

دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 1250 KVA مدل C1250D5

مدل دیزل ژنراتور کوپله C1250D5 برند ژنراتور استمفورد / لروی سامر مدل موتور KT38G9 برند موتور کامینز   دانلود کاتالوگ میزان مصرف سوخت اضطراری ( bhp | kW | kVA ) پرایم ( bhp | kW | kVA ) دائم ( bhp | kW | kVA ) میزان توان 1250|1000| 908|1135| | میزان بار 255075100110 […]

دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 1110 KVA مدل C1100D5

مدل دیزل ژنراتور کوپله C1100 D5 مدل ژنراتور HC6K برند ژنراتور Stamford مدل موتور QST30 G4 برند موتور کامینز دانلود کاتالوگ میزان مصرف سوخت اضطراری ( bhp | kW | kVA ) پرایم ( bhp | kW | kVA ) دائم ( bhp | kW | kVA ) میزان توان 888|1110| 800|1000| | میزان بار […]

دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 1110 KVA مدل 888DFHD

مدل دیزل ژنراتور کوپله 888DFHD مدل ژنراتور HC6K برند ژنراتور Stamford مدل موتور QST30G4 برند موتور کامینز دانلود کاتالوگ میزان مصرف سوخت اضطراری ( bhp | kW | kVA ) پرایم ( bhp | kW | kVA ) دائم ( bhp | kW | kVA ) میزان توان 1110|888| 1000|800| | میزان بار 255075100110 255075100110 […]

دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 900 KVA مدل C900D5

مدل دیزل ژنراتور کوپله C900D5 مدل ژنراتور HC6H برند ژنراتور Stamford مدل موتور QSK23 G3 برند موتور کامینز دانلود کاتالوگ میزان مصرف سوخت اضطراری ( bhp | kW | kVA ) پرایم ( bhp | kW | kVA ) دائم ( bhp | kW | kVA ) میزان توان 720|900| 656|820| | میزان بار 255075100110 […]

دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 825 KVA مدل C825D5E

مدل دیزل ژنراتور کوپله C825D5E مدل ژنراتور HC6G برند ژنراتور Stamford مدل موتور KTA38-G7 برند موتور کامینز دانلود کاتالوگ میزان مصرف سوخت اضطراری ( bhp | kW | kVA ) پرایم ( bhp | kW | kVA ) دائم ( bhp | kW | kVA ) میزان توان 660|825| 600|750| | میزان بار 255075100110 255075100110 […]

دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 706 KVA مدل C700D5

مدل دیزل ژنراتور کوپله C700D5 مدل ژنراتور HCI544 F برند ژنراتور Stamford مدل موتور VTA28-G5 برند موتور کامینز دانلود کاتالوگ میزان مصرف سوخت اضطراری ( bhp | kW | kVA ) پرایم ( bhp | kW | kVA ) دائم ( bhp | kW | kVA ) میزان توان 706|565| 640|512| | میزان بار 255075100110 […]

دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 550 KVA مدل C550D5

مدل دیزل ژنراتور کوپله C550D5 مدل ژنراتور HC5E برند ژنراتور Stamford مدل موتور QSX15 G8 برند موتور کامینز دانلود کاتالوگ میزان مصرف سوخت اضطراری ( bhp | kW | kVA ) پرایم ( bhp | kW | kVA ) دائم ( bhp | kW | kVA ) میزان توان 440|550| 400|500| | میزان بار 255075100110 […]

دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 450 KVA مدل C440D5

مدل دیزل ژنراتور کوپله C440D5 مدل ژنراتور HC4D برند ژنراتور Stamford مدل موتور NTA855G7 برند موتور کامینز دانلود کاتالوگ میزان مصرف سوخت اضطراری ( bhp | kW | kVA ) پرایم ( bhp | kW | kVA ) دائم ( bhp | kW | kVA ) میزان توان 360|450| 328|410| | میزان بار 255075100110 255075100110 […]