دیزل ژنراتور اف جی ویلسون
دیزل ژنراتور پرکینز 550 KVA کوپله FG WILSON مدل P550E3

مدل دیزل ژنراتور کوپلهP500P3-P550E3مدل ژنراتورLL6114Fمدل موتور2506A-E15TAG2برند موتورپرکینز دانلود کاتالوگ میزان مصرف سوختاضطراری ( bhp | kW | kVA )پرایم ( bhp | kW | kVA )دائم ( bhp... (ادامه)

دیزل ژنراتور پرکینز 1650 KVA کوپله FG WILSON مدل P1650E3

مدل دیزل ژنراتور کوپلهP1500P3-P1650E3مدل ژنراتورLL8224Nمدل موتور4012-46TAG2Aبرند موتورپرکینز دانلود کاتالوگ میزان مصرف سوختاضطراری ( bhp | kW | kVA )پرایم ( bhp | kW | kVA )دائم ( bhp... (ادامه)

دیزل ژنراتور پرکینز 2200 KVA کوپله FG WILSON مدل P2200E

مدل دیزل ژنراتور کوپلهP2000-P2200Eمدل ژنراتورLL9124Hمدل موتور4016TAG2Aبرند موتورپرکینز دانلود کاتالوگ میزان مصرف سوختاضطراری ( bhp | kW | kVA )پرایم ( bhp | kW | kVA )دائم ( bhp... (ادامه)

دیزل ژنراتور پرکینز 1375 KVA کوپله FG WILSON مدل P1375E

مدل دیزل ژنراتور کوپلهP1250-P1375Eمدل ژنراتورLL8124Lمدل موتور4012TWG2برند موتورپرکینز دانلود کاتالوگ میزان مصرف سوختاضطراری ( bhp | kW | kVA )پرایم ( bhp | kW | kVA )دائم ( bhp... (ادامه)

دیزل ژنراتور پرکینز 1100 KVA کوپله FG WILSON مدل P1100E1

مدل دیزل ژنراتور کوپلهP1000P1-P1100E1مدل ژنراتورLL8124Bمدل موتور4008TAG2Aبرند موتورپرکینز دانلود کاتالوگ میزان مصرف سوختاضطراری ( bhp | kW | kVA )پرایم ( bhp | kW | kVA )دائم ( bhp... (ادامه)

دیزل ژنراتور پرکینز 425 KVA کوپله FG WILSON مدل P425E

مدل دیزل ژنراتور کوپلهP380-P425Eمدل ژنراتورLL6014Dبرند ژنراتورLEROY SOMERمدل موتور2006TTAGبرند موتورپرکینز دانلود کاتالوگ میزان مصرف سوختاضطراری ( bhp | kW | kVA )پرایم ( bhp | kW | kVA )دائم ( bhp | kW | kVA... (ادامه)