دیزل ژنراتور کامینز پاور

14001211
اطلاعات دیزل ژنراتور توان خروجی اضطراریتوان خروجی پرایم
ردیفنام دیزل ژنراتور کوپلهمدل دیزل ژنراتور کوپلهمدل موتورتعداد سیلندرkvakwkvakw
1دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 11 KVA مدل C11D5C11D5X1.3-G22118.8108
2دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 16.5 KVA مدل C17D5C17D5X2.5G2316.5131512
3دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 22 KVA مدل C22D5C22D5X2.5G2322172016
4دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 38 KVA مدل C38D5C38D54B3.3G1438 30.43528
5دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 55 KVA مدل ES55D5ES55D5S3.8G6455445040
6دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 68 KVA مدل ES68D5ES68D5S3.8G7468556250
7دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 80 KVA مدل C80D5C80D54BTA3.9G14806472.558
8دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 100 KVA مدل C100D5C100D56BT5.9G16100809173
9دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 150 KVA مدل C150D5C150D56BTA5.9G26150120136109
10دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 175 KVA مدل C175D5C175D56CTA8.3G26175140160128
11دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 200 KVA مدل C200D5C200D56CTAA8.3G16200160182.5146
12دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 220 KVA مدل C220D5C220D56CTAA8.3G16220176200160
13دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 250 KVA مدل C250D5C250D56CTAA8.3G26250200227.5182
14دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 330 KVA مدل C330D5C330D5QSL9 G56330264300240
15دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 350 KVA مدل C350D5C350D5NT855 G66350280320256
16دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 400 KVA مدل C400D5C400D5NTA855 G46400320360288
17دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 450 KVA مدل C440D5C440D5NTA855G76450360410328
18دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 550 KVA مدل C550D5C550D5QSX15 G86550440500400
19دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 706 KVA مدل C700D5C700D5VTA28-G512706565640512
20دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 825 KVA مدل C825D5EC825D5EKTA38-G712825660750600
21دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 900 KVA مدل C900D5C900D5QSK23 G36900720820656
22دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 1110 KVA مدل 888DFHD888DFHDQST30G41211108881000800
23دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 1110 KVA مدل C1100D5C1100 D5QST30 G41211108881000800
24دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 1250 KVA مدل C1250D5C1250D5KT38G912125010001135908
25دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 1400 KVA مدل C1400D5C1400D5KTA50G3161400112012501000
26دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 1675 KVA مدل C1675D5C1675D5KTA50G8161675134014001120
27دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 2063 KVA مدل C2000D5C2000D5QSK60 G3162063165018751500
28دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 2250 KVA مدل C2250D5C2250D5QSK60-G4162250180020001600