گاورنر چیست؟  گاورنر دیزل ژنراتور چه نقشی دارد؟

16.jpgدر دیزل ژنراتورها برای کنترل فرکانس و دور دیزل ژنراتور بایستی دریچه سوخت متناسب با فرکانس یا دور دیزل باز و بسته شود تا در نهایت در تمام شرایط کارکرد دیزل ژنراتور دیزل دارای دوری ثابت باشد که در نتیجه آن فرکانس ثابتی داشته باشیم . نقش کنترل دور دیزل را گاورنر به عهده دارد که و در دو نوع گاورنر الکترونیکی و گاورنر مکانیکی می باشد. سنسور سرعت ((MAGNET PICK UP)) در گاورنرهای الکترونیکی جهت کنترل دور دیزل مورد استفاده قرار می گیرند . پیکاپ بر روی دنده فلایویل با فاصله مشخص قرار می گیرد و هرگاه دنده های فلایویل از جلوی این سنسور عبور می کند خروجی سنسور که به دستگاه کنترل سرعت یا گاورنر وصل است پالسی تولید می گردد که گاورنر با توجه به تعداد این پالسها و فرکانس تنظیمی خروجی متصل به اکچویتور (Actuator) را تغییر می دهد که در نتیجه این فرایند با توجه به کنترل دریچه اکچویتور مقدار سوخت کنترل و در نهایت فرکانس کنترل می گردد. البته به خاطر داشته باشیم که موتور دیزل که در دیزل زنراتورها استفاده می شود از توع درون احتراقی دور ثابت است، به این معنی که دارای دور ۱۵۰۰+۵% است که این تلرانس ۵% rpm را  که به دلیل تغییرات بار ایجاد می شود را سیستم گاورنر به صفر میل می دهد.