دیزل ژنراتور پرکینز
دیزل ژنراتور پرکینز
دیزل ژنراتور پرکینز

دیزل ژنراتور پرکینز اطلاعات دیزل ژنراتور توان خروجی اضطراریتوان خروجی پرایم ردیفنام دیزل ژنراتور کوپلهمدل دیزل ژنراتور کوپلهمدل موتورتعداد سیلندرkvakwkvakw 1دیزل ژنراتور پرکینز 30 کیلو ولت آمپر... (ادامه)

دیزل ژنراتور پرکینز 1375 کیلو ولت آمپر

مدل دیزل ژنراتور کوپلهMNP1375مدل ژنراتورLVI634Gبرند ژنراتورStamfordمدل موتور4012-46TWG2Aبرند موتورPerkins دانلود کاتالوگ دانلود کاتالوگ میزان مصرف سوختاضطراری ( bhp | kW... (ادامه)

دیزل ژنراتور پرکینز 1100 کیلو ولت آمپر

مدل دیزل ژنراتور کوپلهMNP1100مدل ژنراتورHCI634Jبرند ژنراتورStamfordمدل موتور4008TAG2Aبرند موتورPerkins دانلود کاتالوگ دانلود کاتالوگ میزان مصرف سوختاضطراری ( bhp | kW | kVA )پرایم ( b... (ادامه)

دیزل ژنراتور پرکینز 880 کیلو ولت آمپر

مدل دیزل ژنراتور کوپلهMNP880مدل ژنراتورHCI634Gبرند ژنراتورStamfordمدل موتور4006-23TAG3Aبرند موتورPerkins دانلود کاتالوگ دانلود کاتالوگ میزان مصرف سوختاضطراری ( bhp | kW... (ادامه)

دیزل ژنراتور پرکینز 825 کیلو ولت آمپر

مدل دیزل ژنراتور کوپلهMNP825مدل ژنراتورLVI634Gبرند ژنراتورStamfordمدل موتور4006-23TAG2Aبرند موتورPerkins دانود کاتالوگ دانود کاتالوگ میزان مصرف سوختاضطراری ( bhp | kW | kVA )پرایم (... (ادامه)

دیزل ژنراتور پرکینز 660 کیلو ولت آمپر

مدل دیزل ژنراتور کوپلهMNP660مدل ژنراتورHCI544Eبرند ژنراتورStamfordمدل موتور2806AE18TAG1Aبرند موتورPerkins دانلود کاتالوگ دانلود کاتالوگ میزان مصرف سوختاضطراری ( bhp | kW... (ادامه)

دیزل ژنراتور پرکینز 550 کیلو ولت آمپر

مدل دیزل ژنراتور کوپلهMNP550مدل ژنراتورDSG52 L3-4,HCI444Cبرند ژنراتورStamford|AvK|MNمدل موتور2506A-E15TAG2برند موتورPerkins دانلود کاتالوگ دانلود کاتالوگ میزان مصرف سوختاضط... (ادامه)

دیزل ژنراتور پرکینز 440کیلو ولت آمپر

مدل دیزل ژنراتور کوپلهMNP440مدل ژنراتورDSG52 L1-4,HCI444Fبرند ژنراتورStamford|AvK|MNمدل موتور2206A-E13TAG3برند موتورPerkins دانلود کاتالوگ دانلود کاتالوگ میزان مصرف سوختاضط... (ادامه)

دیزل ژنراتور پرکینز 385 کیلو ولت آمپر

مدل دیزل ژنراتور کوپلهMNP385مدل ژنراتورDSG52 m2-4,HCI444Eبرند ژنراتورStamford|AvK|MNمدل موتور2206AE13TAG2برند موتورPerkins دانلود کاتالوگ میزان مصرف سوختاضطراری ( bhp | kW | k... (ادامه)

1029009886321001B
دیزل ژنراتور پرکینز 250 کیلو ولت آمپر

مدل دیزل ژنراتور کوپلهMNP250مدل ژنراتورDSG43 L2-4,UCDI274Jبرند ژنراتورStamford|AvK|MNمدل موتور1306C-E87TAG4برند موتورPerkins دانلود کاتالوگ دانلود کاتالوگ میزان مصرف سوختاضط... (ادامه)

دیزل ژنراتور پرکینز 200 کیلو ولت آمپر

مدل دیزل ژنراتور کوپلهMNP200مدل ژنراتورDSG43 L1-4,UCI274Gبرند ژنراتورStamford|AvK|MNمدل موتور1106A70tag3برند موتورPerkins دانلود کاتالوگ میزان مصرف سوختاضطراری ( bhp | kW | k... (ادامه)

دیزل ژنراتور پرکینز 165 کیلو ولت آمپر

مدل دیزل ژنراتور کوپلهMNV165مدل ژنراتورDSG43 m2-4,UCI274Fبرند ژنراتورStamford|AvK|MNمدل موتور1006TAG2برند موتورPerkins دانلود کاتالوگ دانلود کاتالوگ میزان مصرف سوختاضط... (ادامه)