دیزل ژنراتور کوپله فابریک
دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 200 KVA مدل C200D5

مدل دیزل ژنراتور کوپلهC200D5مدل ژنراتورUC274Hبرند ژنراتورStamfordمدل موتور6CTAA8.3G1برند موتورکامینز دانلود کاتالوگ میزان مصرف سوختاضطراری ( bhp | kW | kVA )پرایم ( bhp | kW | kVA )دائم ( bhp | kW | kVA... (ادامه)

دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 175 KVA مدل C175D5

مدل دیزل ژنراتور کوپلهC175D5مدل ژنراتورUCI274Fبرند ژنراتورStamfordمدل موتور6CTA8.3G2برند موتورکامینز دانلود کاتالوگ میزان مصرف سوختاضطراری ( bhp | kW | kVA )پرایم ( bhp | kW | kVA )دائم ( bhp | kW | kVA... (ادامه)

دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 150 KVA مدل C150D5

مدل دیزل ژنراتور کوپلهC150D5مدل ژنراتورUC274Eبرند ژنراتورStamfordمدل موتور6BTA5.9G2برند موتورکامینز دانلود کاتالوگ میزان مصرف سوختاضطراری ( bhp | kW | kVA )پرایم ( bhp | kW | kVA )دائم ( bhp | kW | kVA... (ادامه)

دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 100 KVA مدل C100D5

مدل دیزل ژنراتور کوپلهC100D5مدل ژنراتورUCI274Cبرند ژنراتورStamfordمدل موتور6BT5.9G1برند موتورکامینز دانلود کاتالوگ میزان مصرف سوختاضطراری ( bhp | kW | kVA )پرایم ( bhp | kW | kVA )دائم ( bhp | kW | kVA... (ادامه)

دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 80 KVA مدل C80D5

مدل دیزل ژنراتور کوپلهC80D5مدل ژنراتورUC224Fبرند ژنراتورStamfordمدل موتور4BTA3.9G1برند موتورکامینز دانلود کاتالوگ میزان مصرف سوختاضطراری ( bhp | kW | kVA )پرایم ( bhp | kW | kVA )دائم ( bhp | kW | kVA... (ادامه)

دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 68 KVA مدل ES68D5

مدل دیزل ژنراتور کوپله ES68D5 مدل ژنراتور UC224F برند ژنراتور Stamford مدل موتور S3.8G7 برند موتور کامینز   دانلود کاتالوگ میزان مصرف سوخت اضطراری ( bhp ... (ادامه)

دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 55 KVA مدل ES55D5

مدل دیزل ژنراتور کوپلهES55D5مدل ژنراتورUC224Dبرند ژنراتورStamfordمدل موتورS3.8G6برند موتورکامینز دانلود کاتالوگ میزان مصرف سوختاضطراری ( bhp | kW | kVA )پرایم ( bhp | kW | kVA )دائم ( bhp | kW | kVA... (ادامه)

دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 38 KVA مدل C38D5

مدل دیزل ژنراتور کوپلهC38D5مدل ژنراتورBC164Hبرند ژنراتورStamfordمدل موتور4B3.3G1برند موتورکامینز دانلود کاتالوگ میزان مصرف سوختاضطراری ( bhp | kW | kVA )پرایم ( bhp | kW | kVA )دائم ( bhp | kW | kVA... (ادامه)

دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 22 KVA مدل C22D5

مدل دیزل ژنراتور کوپلهC22D5مدل ژنراتورPI144Dبرند ژنراتورStamfordمدل موتورX2.5G2برند موتورکامینز دانلود کاتالوگ میزان مصرف سوختاضطراری ( bhp | kW | kVA )پرایم ( bhp | kW | kVA )دائم ( bhp | kW | kVA... (ادامه)

دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 16.5 KVA مدل C17D5

مدل دیزل ژنراتور کوپلهC17D5مدل ژنراتورPI044Gبرند ژنراتورStamfordمدل موتورX2.5G2برند موتورکامینز دانلود کاتالوگ میزان مصرف سوختاضطراری ( bhp | kW | kVA )پرایم ( bhp | kW | kVA )دائم ( bhp | kW | kVA... (ادامه)

دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 11 KVA مدل C11D5

مدل دیزل ژنراتور کوپلهC11D5مدل ژنراتورPI044Eبرند ژنراتورStamfordمدل موتورX1.3-G2برند موتورکامینز دانلود کاتالوگ میزان مصرف سوختاضطراری ( bhp | kW | kVA )پرایم ( bhp | kW | kVA )دائم ( bhp | kW | kVA... (ادامه)