دیزل ژنراتور کوپله فابریک
دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 200 KVA مدل C200D5

مدل دیزل ژنراتور کوپله C200D5 مدل ژنراتور UC274H برند ژنراتور Stamford مدل موتور 6CTAA8.3G1 برند موتور کامینز دانلود کاتالوگ میزان مصرف سوخت اضطراری ( bhp | kW | kVA ) پرایم ( bhp | kW | kVA ) دائم ( bhp | kW | kVA ) میزان توان 160|200| 146|182.5| | میزان بار 255075100110 255075100110 […]

دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 175 KVA مدل C175D5

مدل دیزل ژنراتور کوپله C175D5 مدل ژنراتور UCI274F برند ژنراتور Stamford مدل موتور 6CTA8.3G2 برند موتور کامینز دانلود کاتالوگ میزان مصرف سوخت اضطراری ( bhp | kW | kVA ) پرایم ( bhp | kW | kVA ) دائم ( bhp | kW | kVA ) میزان توان 140|175| 128|160| | میزان بار 255075100110 255075100110 […]

دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 150 KVA مدل C150D5

مدل دیزل ژنراتور کوپله C150D5 مدل ژنراتور UC274E برند ژنراتور Stamford مدل موتور 6BTA5.9G2 برند موتور کامینز دانلود کاتالوگ میزان مصرف سوخت اضطراری ( bhp | kW | kVA ) پرایم ( bhp | kW | kVA ) دائم ( bhp | kW | kVA ) میزان توان 120|150| 109|136| | میزان بار 255075100110 255075100110 […]

دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 100 KVA مدل C100D5

مدل دیزل ژنراتور کوپله C100D5 مدل ژنراتور UCI274C برند ژنراتور Stamford مدل موتور 6BT5.9G1 برند موتور کامینز دانلود کاتالوگ میزان مصرف سوخت اضطراری ( bhp | kW | kVA ) پرایم ( bhp | kW | kVA ) دائم ( bhp | kW | kVA ) میزان توان 80|100| 73|91| | میزان بار 255075100110 255075100110 […]

دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 80 KVA مدل C80D5

مدل دیزل ژنراتور کوپله C80D5 مدل ژنراتور UC224F برند ژنراتور Stamford مدل موتور 4BTA3.9G1 برند موتور کامینز دانلود کاتالوگ میزان مصرف سوخت اضطراری ( bhp | kW | kVA ) پرایم ( bhp | kW | kVA ) دائم ( bhp | kW | kVA ) میزان توان 64|80| 58|72.5| | میزان بار 255075100110 255075100110 […]

دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 68 KVA مدل ES68D5

مدل دیزل ژنراتور کوپله ES68D5 مدل ژنراتور UC224F برند ژنراتور Stamford مدل موتور S3.8G7 برند موتور کامینز   دانلود کاتالوگ میزان مصرف سوخت اضطراری ( bhp | kW | kVA ) پرایم ( bhp | kW | kVA ) دائم ( bhp | kW | kVA ) میزان توان 55|68| 50|62| | میزان بار 255075100110 […]

دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 55 KVA مدل ES55D5

مدل دیزل ژنراتور کوپله ES55D5 مدل ژنراتور UC224D برند ژنراتور Stamford مدل موتور S3.8G6 برند موتور کامینز دانلود کاتالوگ میزان مصرف سوخت اضطراری ( bhp | kW | kVA ) پرایم ( bhp | kW | kVA ) دائم ( bhp | kW | kVA ) میزان توان 55|44| 50|40|65| | میزان بار 255075100110 255075100110 […]

دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 38 KVA مدل C38D5

مدل دیزل ژنراتور کوپله C38D5 مدل ژنراتور BC164H برند ژنراتور Stamford مدل موتور 4B3.3G1 برند موتور کامینز دانلود کاتالوگ میزان مصرف سوخت اضطراری ( bhp | kW | kVA ) پرایم ( bhp | kW | kVA ) دائم ( bhp | kW | kVA ) میزان توان 30.4|38| 28|35| | میزان بار 255075100110 255075100110 […]

دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 22 KVA مدل C22D5

مدل دیزل ژنراتور کوپله C22D5 مدل ژنراتور PI144D برند ژنراتور Stamford مدل موتور X2.5G2 برند موتور کامینز دانلود کاتالوگ میزان مصرف سوخت اضطراری ( bhp | kW | kVA ) پرایم ( bhp | kW | kVA ) دائم ( bhp | kW | kVA ) میزان توان 17|22| 16|20| | میزان بار 255075100110 255075100110 […]

دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 16.5 KVA مدل C17D5

مدل دیزل ژنراتور کوپله C17D5 مدل ژنراتور PI044G برند ژنراتور Stamford مدل موتور X2.5G2 برند موتور کامینز دانلود کاتالوگ میزان مصرف سوخت اضطراری ( bhp | kW | kVA ) پرایم ( bhp | kW | kVA ) دائم ( bhp | kW | kVA ) میزان توان 16.5|13| 15|12| | میزان بار 255075100110 255075100110 […]

دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 11 KVA مدل C11D5

مدل دیزل ژنراتور کوپله C11D5 مدل ژنراتور PI044E برند ژنراتور Stamford مدل موتور X1.3-G2 برند موتور کامینز دانلود کاتالوگ میزان مصرف سوخت اضطراری ( bhp | kW | kVA ) پرایم ( bhp | kW | kVA ) دائم ( bhp | kW | kVA ) میزان توان 8.8|11| 8|10| | میزان بار 255075100110 255075100110 […]