دیزل ژنراتور کوپله فابریک
دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 1110 KVA مدل C1100D5

مدل دیزل ژنراتور کوپله C1100 D5 مدل ژنراتور HC6K برند ژنراتور Stamford مدل موتور QST30 G4 برند موتور کامینز دانلود کاتالوگ میزان مصرف سوخت اضطراری ( bhp | kW | kVA ) پرایم ( bhp | kW | kVA ) دائم ( bhp | kW | kVA ) میزان توان 888|1110| 800|1000| | میزان بار […]

دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 1110 KVA مدل 888DFHD

مدل دیزل ژنراتور کوپله 888DFHD مدل ژنراتور HC6K برند ژنراتور Stamford مدل موتور QST30G4 برند موتور کامینز دانلود کاتالوگ میزان مصرف سوخت اضطراری ( bhp | kW | kVA ) پرایم ( bhp | kW | kVA ) دائم ( bhp | kW | kVA ) میزان توان 1110|888| 1000|800| | میزان بار 255075100110 255075100110 […]

دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 900 KVA مدل C900D5

مدل دیزل ژنراتور کوپله C900D5 مدل ژنراتور HC6H برند ژنراتور Stamford مدل موتور QSK23 G3 برند موتور کامینز دانلود کاتالوگ میزان مصرف سوخت اضطراری ( bhp | kW | kVA ) پرایم ( bhp | kW | kVA ) دائم ( bhp | kW | kVA ) میزان توان 720|900| 656|820| | میزان بار 255075100110 […]

دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 825 KVA مدل C825D5E

مدل دیزل ژنراتور کوپله C825D5E مدل ژنراتور HC6G برند ژنراتور Stamford مدل موتور KTA38-G7 برند موتور کامینز دانلود کاتالوگ میزان مصرف سوخت اضطراری ( bhp | kW | kVA ) پرایم ( bhp | kW | kVA ) دائم ( bhp | kW | kVA ) میزان توان 660|825| 600|750| | میزان بار 255075100110 255075100110 […]

دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 706 KVA مدل C700D5

مدل دیزل ژنراتور کوپله C700D5 مدل ژنراتور HCI544 F برند ژنراتور Stamford مدل موتور VTA28-G5 برند موتور کامینز دانلود کاتالوگ میزان مصرف سوخت اضطراری ( bhp | kW | kVA ) پرایم ( bhp | kW | kVA ) دائم ( bhp | kW | kVA ) میزان توان 706|565| 640|512| | میزان بار 255075100110 […]

دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 550 KVA مدل C550D5

مدل دیزل ژنراتور کوپله C550D5 مدل ژنراتور HC5E برند ژنراتور Stamford مدل موتور QSX15 G8 برند موتور کامینز دانلود کاتالوگ میزان مصرف سوخت اضطراری ( bhp | kW | kVA ) پرایم ( bhp | kW | kVA ) دائم ( bhp | kW | kVA ) میزان توان 440|550| 400|500| | میزان بار 255075100110 […]

دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 450 KVA مدل C440D5

مدل دیزل ژنراتور کوپله C440D5 مدل ژنراتور HC4D برند ژنراتور Stamford مدل موتور NTA855G7 برند موتور کامینز دانلود کاتالوگ میزان مصرف سوخت اضطراری ( bhp | kW | kVA ) پرایم ( bhp | kW | kVA ) دائم ( bhp | kW | kVA ) میزان توان 360|450| 328|410| | میزان بار 255075100110 255075100110 […]

دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 400 KVA مدل C400D5

مدل دیزل ژنراتور کوپله C400D5 مدل ژنراتور HC4D برند ژنراتور Stamford مدل موتور NTA855 G4 برند موتور کامینز دانلود کاتالوگ میزان مصرف سوخت اضطراری ( bhp | kW | kVA ) پرایم ( bhp | kW | kVA ) دائم ( bhp | kW | kVA ) میزان توان 320|400| 288|360| | میزان بار 255075100110 […]

دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 350 KVA مدل C350D5

مدل دیزل ژنراتور کوپله C350D5 مدل ژنراتور HC4D برند ژنراتور Stamford مدل موتور NT855 G6 برند موتور کامینز دانلود کاتالوگ میزان مصرف سوخت اضطراری ( bhp | kW | kVA ) پرایم ( bhp | kW | kVA ) دائم ( bhp | kW | kVA ) میزان توان 280|350| 256|320| | میزان بار 255075100110 […]

دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 330 KVA مدل C330D5

مدل دیزل ژنراتور کوپله C330D5 مدل ژنراتور HC4D برند ژنراتور Stamford مدل موتور QSL9 G5 برند موتور کامینز دانلود کاتالوگ میزان مصرف سوخت اضطراری ( bhp | kW | kVA ) پرایم ( bhp | kW | kVA ) دائم ( bhp | kW | kVA ) میزان توان 264|330| 240|300| | میزان بار 255075100110 […]

دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 250 KVA مدل C250D5

مدل دیزل ژنراتور کوپله C250D5 مدل ژنراتور UC274J برند ژنراتور Stamford مدل موتور 6CTAA8.3G2 برند موتور کامینز دانلود کاتالوگ میزان مصرف سوخت اضطراری ( bhp | kW | kVA ) پرایم ( bhp | kW | kVA ) دائم ( bhp | kW | kVA ) میزان توان 200|250| 182|227.5| | میزان بار 255075100110 255075100110 […]

دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 220 KVA مدل C220D5

مدل دیزل ژنراتور کوپله C220D5 مدل ژنراتور UC274H برند ژنراتور Stamford مدل موتور 6CTAA8.3G1 برند موتور کامینز دانلود کاتالوگ میزان مصرف سوخت اضطراری ( bhp | kW | kVA ) پرایم ( bhp | kW | kVA ) دائم ( bhp | kW | kVA ) میزان توان 220|176| 160|200| | میزان بار 255075100110 255075100110 […]