دیزل ژنراتور کوپله فابریک
دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 1110 KVA مدل C1100D5

مدل دیزل ژنراتور کوپلهC1100 D5مدل ژنراتورHC6Kبرند ژنراتورStamfordمدل موتورQST30 G4برند موتورکامینز دانلود کاتالوگ میزان مصرف سوختاضطراری ( bhp | kW | kVA )پرایم ( bhp | kW | kVA )دائم ( bhp | kW | kVA... (ادامه)

دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 1110 KVA مدل 888DFHD

مدل دیزل ژنراتور کوپله888DFHDمدل ژنراتورHC6Kبرند ژنراتورStamfordمدل موتورQST30G4برند موتورکامینز دانلود کاتالوگ میزان مصرف سوختاضطراری ( bhp | kW | kVA )پرایم ( bhp | kW | kVA )دائم ( bhp | kW | kVA... (ادامه)

دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 900 KVA مدل C900D5

مدل دیزل ژنراتور کوپلهC900D5مدل ژنراتورHC6Hبرند ژنراتورStamfordمدل موتورQSK23 G3برند موتورکامینز دانلود کاتالوگ میزان مصرف سوختاضطراری ( bhp | kW | kVA )پرایم ( bhp | kW | kVA )دائم ( bhp | kW | kVA... (ادامه)

دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 825 KVA مدل C825D5E

مدل دیزل ژنراتور کوپلهC825D5Eمدل ژنراتورHC6Gبرند ژنراتورStamfordمدل موتورKTA38-G7برند موتورکامینز دانلود کاتالوگ میزان مصرف سوختاضطراری ( bhp | kW | kVA )پرایم ( bhp | kW | kVA )دائم ( bhp | kW | kVA... (ادامه)

دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 706 KVA مدل C700D5

مدل دیزل ژنراتور کوپلهC700D5مدل ژنراتورHCI544 Fبرند ژنراتورStamfordمدل موتورVTA28-G5برند موتورکامینز دانلود کاتالوگ میزان مصرف سوختاضطراری ( bhp | kW | kVA )پرایم ( bhp | kW | kVA )دائم ( bhp | kW | kVA... (ادامه)

دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 550 KVA مدل C550D5

مدل دیزل ژنراتور کوپلهC550D5مدل ژنراتورHC5Eبرند ژنراتورStamfordمدل موتورQSX15 G8برند موتورکامینز دانلود کاتالوگ میزان مصرف سوختاضطراری ( bhp | kW | kVA )پرایم ( bhp | kW | kVA )دائم ( bhp | kW | kVA... (ادامه)

دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 450 KVA مدل C440D5

مدل دیزل ژنراتور کوپلهC440D5مدل ژنراتورHC4Dبرند ژنراتورStamfordمدل موتورNTA855G7برند موتورکامینز دانلود کاتالوگ میزان مصرف سوختاضطراری ( bhp | kW | kVA )پرایم ( bhp | kW | kVA )دائم ( bhp | kW | kVA... (ادامه)

دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 400 KVA مدل C400D5

مدل دیزل ژنراتور کوپلهC400D5مدل ژنراتورHC4Dبرند ژنراتورStamfordمدل موتورNTA855 G4برند موتورکامینز دانلود کاتالوگ میزان مصرف سوختاضطراری ( bhp | kW | kVA )پرایم ( bhp | kW | kVA )دائم ( bhp | kW | kVA... (ادامه)

دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 350 KVA مدل C350D5

مدل دیزل ژنراتور کوپلهC350D5مدل ژنراتورHC4Dبرند ژنراتورStamfordمدل موتورNT855 G6برند موتورکامینز دانلود کاتالوگ میزان مصرف سوختاضطراری ( bhp | kW | kVA )پرایم ( bhp | kW | kVA )دائم ( bhp | kW | kVA... (ادامه)

دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 330 KVA مدل C330D5

مدل دیزل ژنراتور کوپلهC330D5مدل ژنراتورHC4Dبرند ژنراتورStamfordمدل موتورQSL9 G5برند موتورکامینز دانلود کاتالوگ میزان مصرف سوختاضطراری ( bhp | kW | kVA )پرایم ( bhp | kW | kVA )دائم ( bhp | kW | kVA... (ادامه)

دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 250 KVA مدل C250D5

مدل دیزل ژنراتور کوپلهC250D5مدل ژنراتورUC274Jبرند ژنراتورStamfordمدل موتور6CTAA8.3G2برند موتورکامینز دانلود کاتالوگ میزان مصرف سوختاضطراری ( bhp | kW | kVA )پرایم ( bhp | kW | kVA )دائم ( bhp | kW | kVA... (ادامه)

دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 220 KVA مدل C220D5

مدل دیزل ژنراتور کوپلهC220D5مدل ژنراتورUC274Hبرند ژنراتورStamfordمدل موتور6CTAA8.3G1برند موتورکامینز دانلود کاتالوگ میزان مصرف سوختاضطراری ( bhp | kW | kVA )پرایم ( bhp | kW | kVA )دائم ( bhp | kW | kVA... (ادامه)