کاتالوگ ها

برد کنترلی

جهت دانلود فایل کلیک کنید.

دانلود

دیزل

جهت دانلود هر فایل روی آن کلیک کنید.

 

Volvo :             دانلود کاتالوگ

cummins:             دانلود کاتالوگ

perkins :             دانلود کاتالوگ

deutz:             دانلود کاتالوگ

motorsazan:       دانلود کاتالوگ

IDEM :               دانلود کاتالوگ

پروانه بهره برداری