ژنراتور های تولیدی ماه نیرو

اطلاعات دیزل ژنراتورتوان اضطراریتوان دائم
ردیفنام ژنراتورمدل ژنراتورkvakwkvakw
1ژنراتور AVK/MN مدل DSG29 M1-4DSG29 M1-430242722
2ژنراتور AVK/MN مدل DSG29 M2-4DSG29 M2-43628.83226
3ژنراتور AVK/MN مدل DSG29 L1-4DSG29 L1-44435.24032
4ژنراتور AVK/MN مدل DSG29 L2-4DSG29 L2-455445040
5ژنراتور AVK/MN مدل DSG36 M1-4DSG36 M1-46054.46149
6ژنراتور AVK/MN مدل DSG36 M2-4DSG36 M2-48366.47560
7ژنراتور AVK/MN مدل DSG36 L1-4DSG36 L1-4100809072
8ژنراتور AVK/MN مدل DSG36 L2-4DSG36 L2-412510011390
9ژنراتور AVK/MN مدل DSG43 M1-4DSG43 M1-4150120108135
10ژنراتور AVK/MN مدل DSG43 M2-4DSG43 M2-4170136153122
11ژنراتور AVK/MN مدل DSG43 L1-4DSG43 L1-4205164185148
12ژنراتور AVK/MN مدل DSG43 L2-4DSG43 L2-4250200225180
13ژنراتور AVK/MN مدل DSG52 M0-4DSG52 M0-4300240270216
14ژنراتور AVK/MN مدل DSG52 M1-4DSG52 M1-4360288324259
15ژنراتور AVK/MN مدل DSG52 M2-4DSG52 M2-4400320360288
16ژنراتور AVK/MN مدل DSG52 L1-4DSG52 L1-4460368414331
17ژنراتور AVK/MN مدل DSG52 L2-4DSG52 L2-4530424382
18ژنراتور AVK/MN مدل DSG62 m0-4DSG62 m0-4560448504403
19ژنراتور AVK/MN مدل DSG62 M1-4DSG62 M1-4600480540432

 

لینک های مفید:
دیزل ژنراتور