دیزل ژنراتور کوپل CATERPILLAR

اطلاعات دیزل ژنراتور   

توان خروجی اضطراری  

 توان خروجی پرایم

ابعاد بر حسب میلیمتر  

دانلود

دیتا شیت

Data Sheet

ردیف

 مدل موتور

 تعداد سیلندر

 کیلو ولت آمپر

 کیلووات

کیلو ولت آمپر

کیلووات

 طول

عرض 

 ارتفاع

 1 
C15ATAAC 
     6
 500
 400
 450
360 
3830 
1130 
2215 
298935_t76RRHmg.png
 2
C18 ATAAC 
660 
528 
600
480 
 
 
 
298935_t76RRHmg.png
3
3412C TA 
12 
750 
600 
675 
540 
 1986
 1798
 4485
298935_t76RRHmg.png
 4
 3412C TA
12 
800 
640 
720 
576 
4485 
1798 
1986 
298935_t76RRHmg.png
 5
3412C TA 
12 
900 
720 
810 
648 
4485 
1741 
1986 
298935_t76RRHmg.png
 6
C32 ATAAC 
12 
1100 
880 
990 
792 
4232 
2010 
2174 
298935_t76RRHmg.png
7
3512TA 
12 
1250 
1000 
1125 
900 
5149 
1975 
2367 
298935_t76RRHmg.png
 8
 3512TA
12 
1400 
1120 
1260 
1008 
5545 
2073 
2367 
298935_t76RRHmg.png
 9
3512B TA 
12 
1500 
1200 
1350 
1080 
5249 
 1975
2367 
298935_t76RRHmg.png
 10 
3512B TA 
12 
1600 
1280 
1440 
1152 
5358 
1975 
2367 
298935_t76RRHmg.png
 11
 3512B-HD TA
12 
1750 
1400 
1575 
1260 
5469 
2093 
2367 
298935_t76RRHmg.png
12
 3512B-HD TA
12 
1875 
1500 
1688 
1350 
5395 
2286 
2342 
298935_t76RRHmg.png
 13
 3512B-HD TA
16 
200 
1600 
1800 
1440 
5916 
2286 
2367 
298935_t76RRHmg.png
 14
3516B TA 
16 
2250 
1800 
2025 
1620 
6006 
2286 
2342 
298935_t76RRHmg.png
 15
3516B TA 
16
2500 
2000 
2250 
1800 
5916 
2286 
2367 
298935_t76RRHmg.png